Økonomirutiner

Betalinger og refusjon av utlegg

Alle regninger og krav om refusjon av utlegg sendes som en pdf til

Refusjonsskjema (se lengre ned på siden) skal være fylt ut. Refusjonsskjema med bilag og kvitteringer må være samlet i én PDF fil.

Regnskap, lønn, offentlig rapportering og budsjett

Finanstorget AS fører regnskapet for RASK.

Om du har spørsmål vedrørende regnskap eller økonomi kan du ta kontakt med vår kasserer på

Budsjett- og aktivitetsrammer

Budsjettet for det aktuelle år angir forventede inntekter og vedtatte kostnadsrammer for idrettslaget totalt sett. De enkelte lagene og den øvrige aktivitetene som skjer i regi av RASK er gjennom budsjettet tildelt en ramme som angir hvor mye penger de kan disponere det aktuelle året.

Lagleder er ansvarlig for det enkelte lags budsjett og disponeringer. Vi anbefaler at laglederne fører en enkel oversikt over sine inntekter og utgifter. Se mal for enkelt lagregnskap nederst på siden. På denne måten vil laget ha god oversikt over tilgjengelige midler.

Øvrige aktiviteter og utgiftsposter er styrets eller personer med definerte oppgaver sitt ansvar.

Sentrale budsjettposter

Klubben dekker utgifter til vedlikehold av banene, baneleie/hallleie, klubbhus, trenerkoordinator og andre administrative utgifter som strøm, internett og honorarer.

I tillegg dekker idrettslaget anskaffelse av drakter, samt dommer og trenerkurs innenfor tilgjengelige økonomiske rammer.

Lagenes budsjetter

Det enkelte lags budsjett i RASK kan benyttes til å dekke utgifter som lagene pådrar seg i forbindelse med kamp, trening, kjøp av utstyr, sosial aktivitet eller lignende.  Alle utgifter skal være dokumentert med gyldig og korrekt bilag for den kan belastes laget som en kostnad.

Ingen kan avtale lønn eller kilometergodtgjørelse  for trenere, lagledere eller lignende utbetalt fra RASK, uten at dette på forhånd er skriftlig avtalt med styret.

Grunnlag for skriftlig avtalt lønn eller godtgjørelse skal leveres kasserer minimum kvartalsvis, og senest fem dager etter utgangen av kvartalet.

Dekkes av lagbudsjett

 • Avgifter for påmelding til Cup
 • Treningsleir
 • Overnatting
 • Reisekostnader
 • Treningsutstyr
 • Personlig utstyr
 • Medisinsk utstyr (Isposer, plaster, gasbind, teip ol)
 • Sosiale sammenkomster og aktiviteter

Dekkes av klubben

 • Påmeldingsavgift til ordinær serie eller OBOS Cup
 • Gebyrer for omberamming
 • Klubbdrakt (kampdrakt)
 • Forsikring
 • Dommer
 • Utgifter til trener (må alltid bestemmes av klubb)

Når det gjelder påmelding til Cuper ber vi om at lagleder ordner dette direkte med cupen og krever refusjon fra klubben. Dersom klubben oppgis som betaler vil lagleder ikke få oppdateringer og miste kontroll på endringer som skjer undervis i turneringen.

For lag over 16 år må det settes opp eget budsjett.

Regnskap og oppfølging av tildelte rammer gjennom året

Regnskap vil utarbeides kvartalsvis. Regnskapet vil senest en måned etter utgangen av kvartalet sendes styret, laglederne og øvrige budsjettansvarlige.

Laglederne og øvrige budsjettansvarlige plikter å følge opp at aktiviteten holdes innenfor tildelte budsjettrammer. Ved særskilt behov kan lagleder eller annen budsjettansvarlig skriftlig søke styret om tildeling av økte rammer.

Dokumentasjon av kostnader og utlegg

Idrettslaget betaler regninger og refunderer utlegg knyttet til lagene eller sentrale aktiviteter. For at idrettslaget skal betale regninger og utbetale refusjon må følgende kriterier være oppfylt:

 • Skjema til RASK vedrørende «Belastning av utgifter og refusjon av utlegg» må være korrekt utfylt med alle opplysninger og signert av budsjettansvarlig (lagleder for lagene el.).  Som signering regnes fysisk signatur eller mail med vedlegg fra budsjettansvarlig.
 • Bilag i form av faktura, kvittering el. som dokumenterer det beløpet som skal betales/refunderes må følge vedlagt
 • Det må være disponible midler igjen i forhold til budsjetterte rammer

Last ned refusjonsskjema under

Siste nytt

Dommerutgifter

Se informasjon om dommere her…