Samarbeid for bedre fotballopplevelser

by haakon

Vi er seks fotballklubber i Oslo øst og sør som har gått sammen om å hjelpe hverandre til å skape flere gode fotballopplevelser og forebygge konflikter i og rundt fotballen. Klubbene er, i alfabetisk rekkefølge: Furuset Fotball IF, Haugerud IF Fotball, Klemetsrud IF Fotball, Rustad Abildsø Sportsklubb (RASK), Stovner SK Fotball og Årvoll IF Fotball.

Dette er et uformelt samarbeid som vi vil bruke til å diskutere og gjennomføre tiltak som vi tror vil gi bedre effekt om vi går sammen om dem. For øvrig står våre seks klubber fritt til å gjennomføre individuelt det vi måtte ønske. Hva fellestiltakene og -aktivitetene skal være, vil vi avgjøre underveis og ut fra erfaringer som vi opparbeider oss.

Utgangspunkt

Vi har noen hendelser og utfordringer som alle de seks klubbene har opplevd, i varierende grad og på litt ulike måter.

 • Det meste i fotballgruppene våre går bra, tatt i betraktning hvor mange spillere, lag, kamper og spilleminutter det dreier seg om i løpet av et år. Men en gang imellom har vi episoder som setter spillere, klubber og Oslo-fotballen i et dårlig lys. Vi vil gjøre alt vi kan for å forebygge dette.
 • Våre klubber gjør en uvurderlig innsats for forebygging, mangfold og inkludering i våre respektive nærmiljøer.
 • Mange av utfordringene som vi opplever, handler ikke egentlig om fotball, men er deler av større samfunnsproblemer: Ulikhet, marginalisering, voldsbruk, dårlig språk. Men slike problemer slår oftere ut i fotballen enn i mange andre miljøer. Fordi vi engasjerer så veldig mange unge, fordi fotballbanene ofte er hot spot i våre nærmiljøer, og fordi fotball er en kontaktsport med temperatur på banen – og ofte på tribunene også.
 • Men vi innser også at noen negative hendelser oppstår fordi vi ikke har vært flinke nok med organisering og drift av lag, fordi vi ikke har lyktes med motivasjon for FairPlay, fordi vi ikke har gitt våre trenere og ledere god nok skolering og oppfølging – og av andre årsaker.
 • Vi er ansvarlige og seriøse klubber og klubbledere som innser alvoret i utfordringene vi opplever, enten de er i fotballen eller rundt oss i nærmiljøet. Vi trenger ikke pågang fra media, trusler om sanksjoner fra krets eller forbund eller konflikt med motstanderlag for å forstå alvoret.

Mål

Vi vil bruke dette samarbeidet til å bli bedre på å

 • forebygge uheldige hendelser i fotballen
 • løse problemer på en konstruktiv måte, om de skulle oppstå.

Til sammen skal dette gi bedre fotballopplevelser for spillere, ledere og supportere, et bedre klubbmiljø i våre seks klubber og et bedre image for Oslofotballen.

Hva skal vi gjøre?

Mye av det vi tenker å gjøre, er slikt som angår forholdet mellom klubbene våre. Men vi regner også med å komme opp med saker som vi vil sende videre til andre aktører og instanser for å få drahjelp til å oppnå målene våre. Det kan være andre klubber, fotballkretsen, fotballforbundet, bydelene, byrådet, politiet, media og andre.

1. Mellom våre klubber

 • Når terminlistene for 2024-sesongen er klare, vil vi gjennomgå dem hver for oss og sammen for å vurdere hva vi kan lage av fellestiltak. Målet er å forebygge at uønskede hendelser oppstår i og rundt kampene.
 • Vi vil lage ekstra «festivitas» rundt kamper der våre lag møtes for å skape god stemning. Mulige tiltak: fellestreff for lagene før kamp, mat, kaffe, musikk, innmarsj, speakertjeneste, presentasjon av spillere, premie til «dagens spiller» på hvert lag osv.
 • Vi vil vurdere å bytte kamptidspunkt på det som kan se ut som «risikokamper».
 • Vi er enige om prosedyrer som vi vil følge hvis det oppstår konflikt eller uønskede hendelser i kamper mellom våre lag. Se beskrivelse nedenfor. Målet er å løse konflikter tidligst mulig og på lavest mulig nivå og unngå å måtte belaste fotballkretsen og våre egne tillitsvalgte med arbeidskrevende saksbehandling.
 • Om vi får hendelser med andre klubber enn våre seks, vil vi prøve å følge de samme prosedyrene.
 • Vi har som mål å gjennomføre FairPlay-møter med alle ungdomslag i alle klubbene før sesongstart i april.
 • Stovner SK vil invitere til en felles FairPlay-cup/vennskapsturnering for lag fra våre seksklubber i Vestli flerbrukshall. I den hallen har de noe ledig tid som kan brukes. Et fellesarrangement der vi går sammen om de praktiske oppgavene. Vi håper å kunne få en kjent artist til å underholde og en fotballprofil til å snakke om FairPlay for de unge.

2. Innad i fotballfamilien

 • Vi vil reise denne problemstillingen innad i fotballfamilien: Mange av sanksjonene fra fotballens organer har ingen virkning på problemene de skal løse. En stor bot en måned etter en hendelse bidrar verken til å løse den aktuelle saken eller å forebygge nye problemer. Bøtene betyr bare mer arbeid for oss som frivillige klubbledere og mindre ressurser å sette inn på forebygging.
 • Vi vil sende en «bestilling» på FairPlay-instruktører fra NFF Oslo til de planlagte FairPlay-møtene. Vi anslår at det kan dreie seg om 50 møter de neste tre månedene.
 • Vi vil søke NFF Oslo om å kunne omberamme «risikokamper» uten kostnad hvis det kan gjøres før seriestart.
 • Vi vil fortsette samarbeidet med NFF Oslo om trygghetsverter til risikokamper.
 • Fotballen (dvs. dommerne) trenger en større verktøykasse. Flere sanksjonsmuligheter som svir for dem som gjør forseelser i kamp, men som samtidig ikke er katastrofale for lagene som. Dagens situasjon er at det er helt legitimt å protestere mot dommeren, det er store fordeler med å «ta et gult kort» i mange situasjoner, det er nærmest risikofritt å bruke tjuvtriks. Holdningen overfor dommere, regler og FairPlay opplever vi er mye mer destruktiv i fotballen enn i mange andre lagidretter – fordi dårlig oppførsel lønner seg.
 • Vi vil sjekke med Bymiljøetaten om det finnes muligheter for å kunne ha flomlys lengre enn 22.15 på kampkvelder, f.eks. til 22.30. Evt. som unntaksløsning. En gang imellom fører skader og andre utsettelser i kamper til at siste kamp begynner så seint at de ikke blir ferdige før flomlyset slukkes kl. 22.15. Det kan lett bli temperatur mellom lagene hvis det mangler noen minutter på å spille ferdig en kamp, og i slike tilfeller må også lagene pakke sammen og reise fra banen i stummende mørke hvis det er tidlig eller sent i sesongen.

Når vi her skriver «risikokamper», er det med en erkjennelse av at det ikke alltid er lett å forutsi hvilke kamper det kan oppstå problemer rundt. Dette gjelder særlig for trøbbel som ikke har med kampen på banen å gjøre, men situasjoner i ungdomsmiljøet og på utsiden av både fotballklubben og fotballbanen. Slike konflikter oppstår andre steder enn i fotballen, men utspiller seg ofte rundt idrettsanleggene siden det er disse som er samlingssteder for ungdom i mange lokalmiljøer.

3. Lokalsamfunnsutvikling og fotballens rolle

I mange lokalsamfunn spiller fotballen som aktivitet og idrettslagene som samfunnsaktør en veldig viktig rolle. Vi bidrar til å forebygge problemer, vi utvikler lokal identitet og stolthet, vi er den viktigste arenaen for inkludering og mangold i mange tilfeller, vi bygger mennesker – ikke bare fotballspillere.

Samtidig er fotballen sårbar for krefter som vil ødelegge. Lokale konflikter, voldsbruk, lav familieinntekt, utenforskap, trangboddhet, rasisme og diskriminering; – alt dette er faktorer som også kan ramme fotballen. Derfor er våre klubber engasjert i lokalsamfunnsutvikling i bred forstand, ikke bare idrett.

Vi har påbegynt en diskusjon om hva som er risikofaktorer og hva som trengs å gjøres. Noen utfordringer har vi felles, andre er spesifikke for hvert område. Vi vil komme tilbake til dette temaet med synspunkter og tiltak.

På venteliste

Vi har vært innom en del store tema som er viktige for oss, men som vi ikke har fått diskutert fram til en konklusjon. Blant annet disse står «på venteliste»:

 • Sikkerhetssituasjonen rundt en del av idrettsanleggene (konflikter, avtalt slåssing, våpen, dopsalg osv).
 • Behovet for ekstra støtte til idrettslag som tar et utvidet samfunnsansvar og driver aktivitet langt bortenfor idrettsflatene og den organiserte idretten.
 • Rasisme og diskriminerende språkbruk i fotballen

Oslo, 31. januar 2024
Furuset Fotball IF – Hege Ajer Petterson
Haugerud IF Fotball – Thor Olav Tvedt Delgado Rodriguez, leder
Klemetsrud IF Fotball – Kyrre Alver, leder
Rustad Abildsø Sportsklubb (RASK) – Jarle Birkeli, leder
Stovner SK Fotball – Espen Myrbakken, leder
Årvoll IF Fotball – Adam Bjørhovde Manaf, leder
Kontaktperson:
Dag Endal, leder for Haugerud IF
Mobil 911 84 388 og e-post dag.endal@gmail.com

 

Slik vil vi løse konflikter oss imellom

Om det oppstår uønskede hendelser rundt kamper mellom våre klubber: Løse konflikter der de oppstår, om mulig. Løse raskest mulig og på lavest mulig nivå. Målet er å minimere skadene av en konflikt umiddelbart, unngå at de eskalerer i etterkant og unngå alt papirarbeid og byråkrati som følger med saker som blir rapportert inn til kretsen. Dette vil frigjøre ressurser både for klubbene og kretsen.

 • Hvis våre spillere eller ledere opplever uakseptable hendelser under en kamp som dommer ikke ser/hører eller vil gripe fatt i, skal spiller eller leder som opplever dette kalle på dommeren og be om at kampen blir satt på vent slik at dommeren kan få beskjed om det som skjedde.
 • I slike tilfeller bør lagledere, kapteiner og dommere snakke sammen og bli enige om hva som skal gjøres, før kampen blir satt i gang igjen.
 • Om kampen må avbrytes, skal våre lags trenere og kapteiner – og helst dommeren ha et møte før lagene skilles og drar hver til sitt. Målet er å bli enige om en løsning og helst avslutte konflikten der og da.
 • Selv om slike saker blir løst på stedet, skal hvert av lagene rapportere til sin klubbledelse om hva som skjedde og hva som ble løsningen, slik at klubbene har oversikt over «tilfeller» som vi har vært innblandet i.
 • Om det ikke er mulig, f.eks. av praktiske årsaker, å gjøre opp en konflikt der og da, skal ledelsen for de to klubbene møtes for å snakke sammen, med de aktuelle laglederne/trenerne til stede, så raskt som mulig etter kampen. Målet er å diskutere hva hver av klubbene skal gjøre som oppfølging og evt. konkludere med at saken skal rapporteres inn til kretsen.
 • Hvis en hendelse blir rapportert til kretsen, skal vi lojalt følge prosedyrene som gjelder i fotballen for å håndtere uønskede hendelser.
 • Ledelsen i de to involverte klubbene skal samtidig opprettholde den direkte dialogen seg imellom for å minimere skadene av en konflikt. Vi skal ikke bruke media eller interne kanaler i fotballen til å sverte hverandre eller skaffe oss fordeler i en konfliktsituasjon.
 • Det er alltid klubbledelsen i våre klubber som skal overta ansvaret for oppfølging av denne typen saker. Om nødvendig må vi gripe inn mot foreldre, lagledere, trenere eller andre som opererer som «løse kanoner på dekk» og uttaler seg på klubbens vegne. Det er alltid klubbledelsen som skal snakke utad på vegne av klubben, enten det er i fotballens interne kanaler eller utad.