Innkalling til årsmøte i RASK 2022

by haakon

Styret innkaller herved til årsmøte i Rustad Abildsø Sportsklubb
Årsmøtet avholdes onsdag 16. mars kl. 19.00. i klubbstua på Rustad idrettsanlegg.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Konstituering
  1. Valg av dirigent
  2. Valg av protokollfører
  3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av saksliste
 5. Godkjenning av forretningsorden
 6. Behandle årsberetning for 2021
 7. Behandle RASK`s regnskap i revidert stand for 2021
 8. Behandle innkomne forslag og saker
 9. Fastsettelse av neste års medlemskontingent og treningsavgift for de ulike gruppene.
 10. Vedta budsjett for 2022
 11. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
  1. Styret
  2. Sportslig utvalg
 12. Valg
  1. Leder
  2. Nestleder
  3. Kasserer
  4. Styremedlemmer
 13. Velge representanter til ting og møter, evt. gi fullmakt til styret å oppnevne representanter.

Forslag til årsmøtet må leveres styret innen tirsdag 8. mars til e-post: styret@raskfotball.no 
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside.

Oslo 20. Februar 2022

Styret i Rustad Abildsø Sportsklubb

 

21. mars 2021

Signert protokoll publisert under dokumenter i listen under.

Styret i RASK